به بانک ملی ایران خوش آمدید؛ جمعیت «78 میلیون نفر»