سجاد گنج زاده برای بیمه معلم ارزش بود، علی لندی ضد ارزش!