عرضه پنج محصول در طرح پیش فروش یک ساله ایران خودرو