جبلی درمورد فردوسی پور: امیدوارم بتوانیم صیانت بهتری از چهره‌ها بکنیم

جبلی درمورد فردوسی پور: امیدوارم بتوانیم صیانت بهتری از چهره‌ها بکنیم