طوفان شن با سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت سیستان را درهم نوردید +فیلم