سازمان جهانی بهداشت: احتمال پیروزی کامل بر ویروس کرونا وجود دارد