تنش در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز اوکراینی

تنش در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز اوکراینی