وزیر کشور: کشور امام زمان را باید اینگونه اداره کنیم