ابهامات طرح «ساماندهی صنعت خودرو» توسط شورای نگهبان رفع شد

ابهامات طرح «ساماندهی صنعت خودرو» توسط شورای نگهبان رفع شد