وزیر ارتباطات نسخه جدید طرح صیانت را با مهر محرمانه به رئیس مجلس داد

وزیر ارتباطات نسخه جدید طرح صیانت را با مهر محرمانه به رئیس مجلس داد