گروسی: تهران از من برای دیدار با رهبران سیاسی در روز‌های آینده دعوت کرده