جامعه جهانی در میان تایید یا رد مشروعیت طالبان سردرگم است