غدیر، نوری تابان برای هدایت همیشگی بشر در تمام اعصار خواهد بود