چه کسانی در برابر گونه جدید کرونا آسیب پذیرترند؟

چه کسانی در برابر گونه جدید کرونا آسیب پذیرترند؟