افزایش آلودگی هوای چهارکلانشهر/ هوای پایتخت در وضعیت قرمز

افزایش آلودگی هوای چهارکلانشهر/ هوای پایتخت در وضعیت قرمز