آمریکا: مذاکرات وین باید از همان نقطه پایان دور ششم آغاز شود