ایران توانایی عجیبی در از بین بردن خطوط قرمز آمریکا از خود نشان داده است

ایران توانایی عجیبی در از بین بردن خطوط قرمز آمریکا از خود نشان داده است