مذاکراتِ فردا، آخرین فرصت برای رسیدن به توافق است

مذاکراتِ فردا، آخرین فرصت برای رسیدن به توافق است