وقتی این صیفی از سفره‌ها حذف شد دیابت و قند خون رواج پیدا کرد

وقتی این صیفی از سفره‌ها حذف شد دیابت و قند خون رواج پیدا کرد