توزیع هوشمند شکر، روغن، برنج و مرغ از هفته آینده/ برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بازار

توزیع هوشمند شکر، روغن، برنج و مرغ از هفته آینده/ برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بازار