دوزینگ پمپ .مترینگ پمپسمساری سیار در تهراننمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)گیمنت فراز

سرقت بنزین از جایگاه‌ها افزایش یافت/ زیان ماهانه ۳ تا ۱۲ میلیون تومانی هرجایگاه از بنزین‌دزدی