مخبر: باید با تمام ظرفیت به دنبال حل مشکلات مردم باشیم