ترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …مدرس و مترجم زبان پرتغالیآموزشگاه زبان های خارجی پردیسان