«قرچ قوروچ»، اولین آلبوم علی صادقی!

«قرچ قوروچ»، اولین آلبوم علی صادقی!