مهدی طارمی در چند قدمی جایزه پوشکاش

مهدی طارمی در چند قدمی جایزه پوشکاش