آغاز توزیع هوشمند کالا در ۳ استان از چهارشنبه

آغاز توزیع هوشمند کالا در ۳ استان از چهارشنبه