شلیک سامانه پدافندی نطنز آزمایشی بود

شلیک سامانه پدافندی نطنز آزمایشی بود