چرا و چگونه ترکیه روابط خود را با آفریقا گسترش می‌دهد؟

چرا و چگونه ترکیه روابط خود را با آفریقا گسترش می‌دهد؟