نقشه‌ راه بلندمدت همکاری‌های ایران و ترکیه تدوین می‌شود

نقشه‌ راه بلندمدت همکاری‌های ایران و ترکیه تدوین می‌شود