خرید خودرو فرسودهدستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختآموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسفروش دستگاه تصفیه آب 6مرحله سافت …

۷۵ درصد از افراد در کشور، تلفن همراه هوشمند دارند
براساس پژوهش موج سوم پیمایش سنجش وضعیت مصرف کالاهای فرهنگی در ایران، وضعیت استفاده از رایانه، اینترنت و تلفن همراه اعلام شد که نشان می‌دهد با کاهش سن، استفاده از رایانه برای بازی، دیدن فیلم، گوش دادن به موسیقی، وصل شدن به اینترنت و مقاله افزایش و استفاده کاری کاهش می‌یابد و از رایانه برای استفاده ‌کاری، وصل شدن به اینترنت، دیدن فیلم، گوش دادن به موسیقی، بازی و مطالعه کتاب و مقاله استفاده می‌شود. همچنین ۹۰.۷ درصد از افراد تلفن همراه دارند که از این میان، ۷۵.۸ درصد دارای تلفن همراه هوشمند هستند. پژوهش «موج سوم پیمایش سنجش وضعیت مصرف کالاهای فرهنگی در ایران»، توسط سعید معیدفر (مدیر علمی)، محمد سلگی (مدیر طرح) و عباس وریج‌کاظمی (ناظر علمی) انجام شده که توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است. شناخت عالمانه مصرف فرهنگی؛ جزییات، الگوهای اصلی و روندهای نوپدید؛ گامی در راستای بازنگری و بررسی ذائقه فرهنگی مردم ایران، به منزله یکی از نشانگرهای تحولات فرهنگی و اجتماعی کلان و به عنوان منبعی موثق در تحلیل تمایزات و نابرابری‌ها در دسترسی به تولیدات فرهنگی و نیز معیاری برای سنجش کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های فرهنگی است. هدف ‌کلی پژوهشگران این پیمایش، فراهم ساختن مجموعه‌ای از داده‌ها درباره شیوه گذراندن زمان فراغت مردم در شهرها و روستاهای ایران و «مصرف فرهنگی» آنان بوده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر زمانی، از نوع مقطعی و از نظر گستره، از نوع پهنانگر است. در این پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از پارادایم مطرح در چارچوب نظری، یافته‌های به دست آمده ارایه شده است. داده‌های این پژوهش به شیوه پیمایش گردآوری شده و اطلاعات مربوط به شهروندان ایرانی از طریق پرسشنامه ساختاریافته به‌صورت مصاحبه رو دررو، جمع‌آوری شده است.همچنین جمعیت آماری این پژوهش، شامل تمامی افراد ۱۵ سال به بالای ساکن شهر و روستاهای کشور است. تعداد نمونه در این بررسی ۱۵ هزار و ۶۰۶ نفر در ۳۱ استان کشور هستند.     ۳۲ درصد مردم از رایانه استفاده می‌کنند در بخش «رایانه، اینترنت و تلفن همراه» این پیمایش از پاسخ‌دهندگان پرسیده شده است: شما از کامپیوتر استفاده می‌کنید؟ ۳۲.۷ درصد گفته‌اند از رایانه استفاده می‌کنند که شامل ۵۰۹۷ نفر از پاسخ‌دهندگان شده و ۶۶.۸ درصد اعلام کردند که از رایانه استفاده نمی‌کنند که شامل ۱۰ هزار و ۴۲۶ نفر از پاسخ‌دهندگان می‌شود. همچنین مشخص شد با کاهش سن و افزایش تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد، استفاده از رایانه بیشتر می‌شود. مردان بیشتر از زنان، دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر و افراد دارای درآمد بدون کار و خانه‌دارها کمتر از دیگر گروه‌های فعالیت از رایانه استفاده می‌کنند. همچنین در زمینه «میزان استفاده از رایانه در شبانه‌روز» ۸۲۶ نفر اعلام کردند تا نیم ساعت از رایانه استفاده می‌کنند که ۱۷.۹ درصد از پاسخ‌دهندگان را شامل می‌شود، ۱۵۷۹ نفر اعلام کردند تا یک ساعت از رایانه استفاده می‌کنند که شامل ۳۴.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان می‌شود، ۱۲۹۲ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند تا دو ساعت از رایانه استفاده می‌کنند که شامل ۲۸ درصد از پاسخ‌دهندگان می‌شود و ۹۲۵ نفر اعلام کردند بیش از دو ساعت از رایانه استفاده می‌کنند که شامل ۲۰ درصد پاسخ‌دهندگان می‌شود.     نوع استفاده از رایانه از استفاده کاری تا دیدن فیلم همچنین در بخش «نوع استفاده از رایانه» این پیمایش، در مورد اینکه از رایانه یا لپ‌تاپ چه استفاده‌هایی می‌کنید؟ ۴۴.۲ درصد استفاده‌کنندگان رایانه گفته‌اند که از رایانه استفاده ‌کاری، ۳۸.۶ درصد برای وصل شدن به اینترنت، ۳۷.۶ درصد برای دیدن فیلم، ۲۸.۲ درصد برای گوش دادن به موسیقی، ۱۶.۶ درصد برای بازی و ۱۶.۵ درصد برای مطالعه کتاب و مقاله استفاده می‌کنند. بنابراین مشخص شد با کاهش سن، استفاده از رایانه برای بازی، دیدن فیلم، گوش دادن به موسیقی، وصل شدن به اینترنت و مقاله افزایش و استفاده کاری کاهش می‌یابد. مردان بیشتر از زنان برای کار و بازی و کمتر از آنان برای دیدن فیلم، گوش دادن موسیقی و مطالعه کتاب و مقاله از رایانه استفاده می‌کنند.     ۹۰  درصد مردم تلفن همراه دارند در بخش «استفاده از تلفن همراه» از پاسخ‌گویان سوال شده که تلفن همراه (موبایل) دارید؟ و ۹۰.۷ درصد که شامل ۱۴ هزار و ۱۵۲ نفر شده، به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و ۸.۹ درصد از پاسخ‌‌دهندگان به این سوال پاسخ منفی داده‌اند که شامل ۱۳۸۸ نفر شده است. همچنین در زمینه نوع تلفن همراه، ۱۰ هزار و ۷۱۲ نفر اعلام کردند از تلفن هوشمند استفاده می‌کنند که شامل ۷۵.۸ درصد از پاسخ‌دهندگان شده است و ۳۴۱۳ نفر اعلام کردند از تلفن ساده استفاده می‌کنند که شامل ۲۴.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان شده است. بنابراین مشخص شد با افزایش سن و کاهش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد کمتری تلفن همراه دارند. زنان کمتر از مردان، خانه‌دارها و افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از دیگر گروه‌های فعالیت تلفن همراه دارند. در بخش "نوع تلفن همراه " از کسانی که تلفن همراه دارند سوال شده "تلفن همراه شما از چه نوعی است؟ هوشمند یا ساده " ۷۵.۸ درصد کسانی که تلفن همراه دارند گفته‌اند تلفن همراه آنان هوشمند است. با کاهش سن و افزایش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد، نسبت دارندگان تلفن هوشمند بیشتر می‌شود. دانش‌آموزان و دانشجویان نسبت به دیگر گروه‌های فعالیت بیشتر و افراد دارای درآمد بدون کار و سپس خانه‌دارها کمتر از دیگران تلفن همراه هوشمند دارند. دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر از بیکاران و بیکاران بیشتر از شاغلان و شاغلان بیشتر از خانه‌دارها و خانه‌دارها بیشتر از افراد دارای درآمد بدون کار، تلفن هوشمند دارند. همچنین درباره "میزان استفاده از تلفن همراه " از دارندگان تلفن همراه سوال شده که "به‌طور متوسط در شبانه‌روز چند ساعت از وقت خود را صرف استفاده از تلفن همراه می‌کنید؟ " ۲۳.۳ درصد دارندگان تلفن همراه تا نیم ساعت، ۲۱.۴ درصد تا یک ساعت، ۲۱.۸ درصد تا دو ساعت، ۱۴.۱ درصد تا سه ساعت، ۱۲.۴ درصد سه تا پنج ساعت و ۷.۲ درصد بیش از پنج ساعت در شبانه‌روز از تلفن همراه خود استفاده‌های مختلف می‌کنند. بنابراین مشخص شد با افزایش سن، سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی میزان استفاده از تلفن همراه بیشتر می‌شود. میزان استفاده از تلفن همراه افراد دارای درآمد بدون کار کمتر از خانه‌دارها و این افراد نیز کمتر از شاغلان و شاغلان نیز کمتر از دانش‌آموزان، دانشجویان و بیکاران است.    ۶۶  درصد استفاده از تلفن همراه صرف ارتباط با اینترنت است در ادامه این پیمایش از دارندگان تلفن همراه سوال شده "علاوه بر تماس تلفنی و فرستادن پیامک، معمولاً چه استفاده‌های دیگری از تلفن همراه می‌کنید؟ " ۶۹.۳ درصد برای گرفتن عکس و فیلم و ۶۶.۸ درصد برای ارتباط با اینترنت است. گوش دادن به موسیقی یا نواهای مذهبی با ۳۴.۶ درصد، بازی با نرم‌افزارهای بازی با ۱۳.۵ درصد، مطالعه کتاب یا مجله با ۱۲.۵ درصد، تماشای فیلم با ۹.۵ درصد، گوش دادن به رادیو با ۴ درصد و تماشای برنامه‌های تلویزیونی داخلی و خارجی با ۳.۹ درصد در ردیف بعدی اهمیت از نظر استفاده از تلفن همراه قرار دارند. در بخش «استفاده از تبلت» از پاسخ‌گویان پرسیده شده که «شما از تبلت استفاده می‌کنید؟ »۵.۹ درصد گفته‌اند که از تبلت استفاده می‌کنند. دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر از دیگران برای مطالعه کتاب، مقاله و بازی، بیکاران بیشتر از دیگران برای بازی و دیدن فیلم و خانه‌دارها نیز کمتر از دیگران برای کار و وصل شدن به اینترنت از رایانه استفاده می‌کنند. بنابراین با کاهش سن، افزایش سطح تحصیلات، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی استفاده از تبلت نیز افزایش می‌یابد.