تغییرات اقلیمی زمینه بروز بیماری‌های عفونی را فراهم می‌کند
نتایج یک مطالعه نشان داد: بروز بیماری‌های عفونی بیشتر به دلیل تغییرات آب و هوایی اجتناب ناپذیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات آب و هوایی شرایط ایده آلی را برای گسترش سریع‌تر بیماری‌های عفونی ایجاد می‌کند و می‌تواند یکی از تهدیدهای ناشی از این بحران جهانی باشد که سلامت انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطالعات آب و هوایی نشان می‌دهد که حوادث شدید آب و هوایی در جهان مانند توفان، آتش سوزی‌های مهیب و موج گرما به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی تشدید شده است. این حوادث تاثیرات جدی بر سلامت انسان دارد و باعث مرگ‌های قابل پیشگیری، ناامنی آب و غذایی و گسترش بیماری‌های عفونی می‌شود. به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، در این گزارش از رهبران جهان درخواست شده است تا راه‌حل‌های پایدارتری را شناسایی کنند، شرایط به وجود آمده بر اثر همه‌گیری را بهتر و برای ارتقای زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند.