اجاره خودرو وتشریفاتانجام کلیه خدمات صادرات و وارداتتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …تعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …