آغاز تزریق دوز سوم واکسن به افراد بالای 40 سال

آغاز تزریق دوز سوم واکسن به افراد بالای 40 سال