وقوع زمین لرزه در «کرمان» و «هرمزگان»

وقوع زمین لرزه در «کرمان» و «هرمزگان»