فارین افرز: ثبات در خاورمیانه تنها با بازگشت همگرایی میان ایران و آمریکا به دست می‌آید

فارین افرز: ثبات در خاورمیانه تنها با بازگشت همگرایی میان ایران و آمریکا به دست می‌آید