اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تخت روانچی نسبت به فروپاشی اجتماعی – اقتصادی در افغانستان هشدار داد