حاجتی خبر داد: اختصاص بیش از 11 هزار میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری

حاجتی خبر داد: اختصاص بیش از 11 هزار میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری