نمایندگی گودمن ۰۹۱۲۳۴۴۳۵۸۲پانسیون و مرکز نگهداری حیوانات …قویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …انواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

وزیر اطلاعات: منتظر نمانیم که مواد مخدر در جامعه بیاید و عده ای را آلوده و معتاد کند و بعد با معلول مبارزه کنیم