سیم بکسل و اتصالات استیلدستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …کلاس زبان ایتالیایی شرق تهراندوزینگ پمپ .مترینگ پمپ