شینگللیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)تعمیر تلویزیون ال جیجامعه نیوز