آتش سوزی خط انتقال گاز در تهران مهار شد

آتش سوزی خط انتقال گاز در تهران مهار شد