سخنگوی سازمان آتش نشانی خبر داد؛ آتش سوزی در خط لوله گاز غرب پایتخت

سخنگوی سازمان آتش نشانی خبر داد؛ آتش سوزی در خط لوله گاز غرب پایتخت