تعدادی خانم جهت نظافت و پخت و پزفروش تجهیزات فروشگاهی از کارخونهخرید خودرو فرسودهدستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانول