غریب آبادی: آمریکا از لغو تحریم ۵۰۰ فرد و شرکت ایرانی امتناع کرد