انگلیس: گروه 7 از تهران می خواهد که در مذاکرات هسته ای جدی باشد

انگلیس: گروه 7 از تهران می خواهد که در مذاکرات هسته ای جدی باشد