معاون رئیس جمهور سابق افغانستان کشور خود را اشغال شده دانست