انتشار تصاویری از محل برخورد کشتی های باری روسیه و ترکیه