وزیر بهداشت ایران: قرنطینه عادی به هوشمند تبدیل خواهد شد