یک نفر در گلوله باران شبه نظامیان در سوریه کشته شد