شرکت مهندسین مشاورشرکت حمل و نقل وندا سدرتولید و فروش ارده (درب تولید)تولید کننده بوق پاتیگ

انتقاد از اعزام هواپیمای آتش‌نشان ایرانی به ترکیه